Offertförfrågan 1/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Offertförfrågan 2/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Tack för din förfrågan

Ett bekräftelsemail har skickats

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Hem

/

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande

Mediel och våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet.

Krav på framställning

Produkter som vi köper in skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182.
  • FN:s barnkonvention, artikel 32.
  • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
  • Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det social-försäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.
  • Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s konvention mot korruption

Mänskliga rättigheter

Mediel och våra leverantörer ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

Principer och anställdas rättigheter

Nationell lagstiftning

Lagstiftningen i de länder där Mediel eller leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå för de anställdas villkor. Ställer nationell lagstiftning högre krav än ILO:s konventioner, eller FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, ska alltid denna ha företräde.

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182)

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma och företaget har ett ansvar för att utveckla socialt ekonomiskt hållbara alternativ (t ex utbildning) till barnarbete i de fall det förekommer.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 10)

Att utnyttja någon form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte.

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111)

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma.

Löner och arbetstider

Lön ska utbetalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå.
Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska kompenseras.

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98)

I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Miljö

Företaget ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

Hälsa och säkerhet

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till och använda relevant skyddsutrustning.

Korruption

Företaget har antagit en policy mot korruption som alla anställda ska följa. Utbildning av anställda ska utföras vid nyanställning samt löpande vid personalsammankomster.
Företagets leverantörer ska verka för en god affärsetik och för att motverka korruption i hela leveranskedjan.

Inspektioner

Mediel skall ha rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att kraven efterlevs.

Mediel AB, Box 172, 431 22 Mölndal