Offertförfrågan 1/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Offertförfrågan 2/2

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Tack för din förfrågan

Ett bekräftelsemail har skickats

Vi återkopplar normalt inom en arbetsdag från inkommen offerförfrågan.

Hem

/

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy?

Mediel AB (”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Denna policy gäller för alla uppgifter som Mediel samlar in och sparar om våra kunder för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt. Gällande integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Mediel AB, org nr 556213-8486, med adress Aminogatan 16, 431 53 Mölndal, telefonnummer 031-706 83 00 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (Personuppgiftsansvarig).

Du kan kontakta oss genom att ringa telefonnummer 031-706 83 00 eller skicka ett e-postmeddelande till office@mediel.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlat in genom personliga möten eller från en tredje part, till exempel information från mässor och utställningar där vi deltar.

Mediel behandlar enbart kontaktuppgifter om dig i din professionella roll på arbetet. Informationen vi behandlar är till exempel ditt namn, din yrkesroll samt dina kontakt- och adressuppgifter till arbetsplatsen.

För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar ditt namn, adressuppgifter till arbetsplatsen, din e-postadress till arbetet, ditt telefonnummer till arbetet, din befattning, ditt yrke samt ditt eventuella beställar-nr för att kunna marknadsföra våra lösningar till det företag eller sjukhus där du arbetar.

Vi sparar också uppgifter om vilka kurser och kundaktiviteter du har deltagit på för att kunna erbjuda en så bra kundservice som möjligt samt uppfylla ingångna avtal.

Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att upprätthålla en professionell relation. Om dina kontaktuppgifter inte sparas av oss har vi inte möjlighet att ge dig information som du har nytta av i din yrkesutövning. I vår avvägning väger detta skäl tyngre än risken för din personliga integritet. Speciellt med hänsyn till att ingen privat information om dig sparas i våra system.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

För att det du beställt ska kunna levereras till ditt företag eller sjukhus delar vi dina kontaktuppgifter med våra systemleverantörer samt logistikföretag för transport av din beställning.

Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

Var behandlar dina personuppgifter geografiskt?

Vi och våra personuppgiftsbiträden behandlar dina personuppgifter inom Europeiska Unionen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter om dig sparas så länge du arbetar i en relevant befattning på ett företag eller sjukhus som Mediel AB har en potentiell eller existerande professionell relation med.

Dina personuppgifter kan sparas längre i det fall gällande avtal mellan Mediel och din arbetsgivare så kräver.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål och radera berörda personuppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy. Ett giltigt ändamål kan till exempel vara att vi behöver dina kontaktuppgifter för att fullgöra ett avtal med din arbetsgivare.

Vill du invända mot vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per post, telefon eller e-post. Våra kontaktuppgifter framgår ovan.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka kontaktuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post, telefon eller e-post.

Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Mediel AB, Box 172, 431 22 Mölndal